Welcome to my personal website!

My name is Tuan (Tuân in Vietnamese). I am currently working as a senior air quality scientist at Environmental Research Group (ERG-Modelling team), Imperial College London, UK.

My research focuses on better understanding air pollution and its impacts on human health and climate change.

I am also interested in numerical analysis & applied statistics/machine learning for source apportionment of air pollutants and air qualilty modelling.

About more, please read my CV

Tiếng Việt (in Vietnamese)

Xin chào tới trang cá nhân của tôi!

Tôi tên là Tuân. Hiện tôi đang là một nhà nghiên cứu về chất lượng không khí tại nhóm nghiên cứu môi trường ( mô phỏng ô nhiễm không khí), Đại học Hoàng Gia Luân-Đôn, Vương Quốc Anh.

Nghiên cứu của tôi đào sâu về ô nhiễm không khí và những tác động của nó tới biến đổi khí hậu và sức khỏe con người.

Ngoài ra tôi cũng quan tâm tới phát triển và ứng dụng mô hình thống kê/ học máy để tìm nguồn ô nhiễm và mô phỏng chất lượng không khí.

Về tôi rõ hơn, xin mời đọc qua bản lý lịch nghiên cứu ở đây CV

Recent posts